Wettelijk integriteit toezicht CDD (Customer Due Diligence)

 

Om de integriteit van de financiële sector te bevorderen, bracht het Basel Committee on Banking Supervision in oktober 2001 het rapport Customer Due Diligence for Banks uit. Deze internationale normen kunnen volgens De Nederlandsche Bank (DNB) dienen als leidraad voor het opstellen van een CDD beleid. De uitgangspunten van het Basel Committee zijn primair opgesteld voor banken, maar zijn inmiddels vertaald in wet- en regelgeving op breder niveau.

In Nederland zijn de CDD verplichtingen verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo zijn sommige beroepsgroepen wettelijk verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren.

Download hier de CDD.PDF

Identificatieprocedure voor nieuwe beleggers

Bij nieuwe beleggers zijn wij wettelijk verplicht om een bepaalde identificatieprocedure te volgen. Een onderdeel daarvan is dat u dient aan te geven in of u belastingplichtig bent in een ander land. Ook dienen wij te controleren of u niet op bepaalde sanctielijsten staat vermeld. Dit zijn lijsten waarop personen en organisaties staan opgenomen waar geen financiële diensten aan verleend mogen worden, bijv. vanwege het ondernemen van terroristische activiteiten.

 

Deze procedure geldt alleen voor nieuwe beleggers. Als u later wilt bijkopen is deze procedure niet meer van belang. Wel worden de controles periodiek door ons uitgevoerd. Ook kunnen we u vragen om uw belastingstatus opnieuw op te geven.

 

Procedure voor natuurlijke personen

Voor natuurlijke personen geldt het volgende:

 • U stuurt uw inschrijfformulier in, samen met een kopie identiteitsbewijs en een ingevuld CRS formulier.

 • Als de vragen inzake de fiscale status al op het inschrijfformulier zijn opgenomen is een apart CRS formulier niet meer nodig. Dit verschilt per product of fonds. Als dit een gezamenlijke belegging betreft, stuurt u kopie identiteitsbewijzen en CRS formulieren van elke belegger die vermeld staat op het inschrijfformulier.

 • U maakt uw eerste inleg over van een rekening die op uw eigen naam staat. Dit heet 'afgeleide identificatie'.

       De rekening mag ook een en/of rekening zijn. Als deze maar op naam staat van een van de beleggers. 

 • Bij ontvangst van uw inleg controleren wij deze tenaamstelling. Bij en/of rekeningen komt het voor dat niet de gehele tenaamstelling zichtbaar is, zodat uw naam niet af te lezen is. In dat geval zullen wij u verzoeken om een kopie bankafschrift in te sturen.

 • U kunt uw inleg ook direct over laten maken van een rekening die niet op uw naam staat, bijvoorbeeld direct van de notaris of van een verzekeraar. We zullen dan de betreffende organisatie om een bevestiging vragen dat de overboeking daadwerkelijk van u afkomstig is. Dit heet 'afgeleide identificatie'. 

 • Wel moet dit een bankrekening zijn bij een 'vertrouwde' bank cq uit een 'vertrouwd' land. De bank moet namelijk de herkomst van de gelden gecontroleerd hebben (anti-witwas/anti-terrorisme wetgeving). In de meeste gevallen zal hier echter wel aan voldaan zijn.

 • Het komt helaas voor dat de betreffende organisatie niet (tijdig) ons een bevestiging stuurt. In dat geval kunnen wij u verzoeken om een aanvullende identificatiestorting te doen van een eigen rekening die wel op uw naam staat. Hierbij kunt u volstaan met een minimaal bedrag, bijv. € 0,01.

 

Procedure voor organisaties

Voor niet-natuurlijke personen geldt het volgende:

 • U stuurt uw inschrijfformulier in, samen met een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel van de organisatie, een ingevuld CRS formulier voor de organisatie, en een kopie identiteitsbewijs van de personen die u bevoegdheid wilt geven om later eventuele wijzigingsopdrachten te kunnen geven. Zie hier voor de eisen die gesteld worden aan de identificatiedocumenten.

       Als er binnen uw organisatie meerdere personen bevoegd zijn, kunt u ook volstaan met één persoon door te geven.            Deze bevoegde personen kunt u namelijk altijd nog wijzigen. Alleen hebben we dan later alsnog een kopie                          identiteitsbewijs nodig van die personen.

 • Vaak staan de bevoegde personen niet vermeld op het KvK uittreksel, maar zijn bevoegd via een bovenliggende entiteit. In dat geval stuurt u ook een recent uittreksel in van de bovenliggende entiteit (bijv. de holding BV). Als er sprake is van meerdere lagen, stuurt u uittreksels van alle bovenliggende lagen totdat de bevoegde personen staan vermeld. Alleen dan kunnen wij namelijk vaststellen dat de betreffende personen bevoegd zijn om namens uw organisatie transacties door te voeren.

 • Naast de bevoegde personen zijn wij wettelijk ook verplicht om de uiteindelijk belanghebbende(n) te identificeren. De uiteindelijk belanghebbenden zijn gewoonlijk de eigenaren van een vennootschap. Hoewel er ook hier sprake kan zijn van meerdere eigendomslagen, is er uiteindelijk altijd een natuurlijk persoon de eigenaar. Ook van deze perso(o)n(en) stuurt u een kopie identiteitsbewijs in, tesamen met de KvK uittreksels van eventuele tussenliggende entiteiten.

       Als de uiteindelijk belanghebbende gelijk is aan de bevoegde persoon, en de eigendomsstructuur is gelijk aan de                bestuurstructuur, dan is uiteraard al voldaan aan deze verplichting.

 • Als de uiteindelijk belanghebbenden (eigenaren, aandeelhouders) niet vermeld staan in het KvK uittreksel, hebben we extra documenten nodig om de uiteindelijk belanghebbenden vast te kunnen stellen. Wilt u dan ook een actueel afschrift van het aandeelhoudersregister insturen. Als dit register nog niet of niet meer voorhanden is, kunt u ook de oprichtingsakte of statuten van de entiteit insturen.

 • U maakt de inleg over. Dit mag afkomstig zijn van een rekening die niet op uw naam staat, bijvoorbeeld direct van de notaris, van een verzekeraar of van een andere BV. 

 • Wel moet dit een bankrekening zijn bij een 'vertrouwde' bank cq uit een 'vertrouwd' land. De bank moet namelijk de herkomst van de gelden gecontroleerd hebben (anti-witwas/anti-terrorisme wetgeving). In de meeste gevallen zal hier echter wel aan voldaan zijn.

 

Eisen aan identificatiedocumenten

Identiteitsbewijs

Als geldig identiteitsbewijs gelden een:

 • Paspoort

 • Identiteitskaart

 • Verblijfsdocument uit hoofde van de Vreemdelingenwet

 • Rijbewijs

Let u s.v.p. op het volgende:

 • Bij de kopie of scan dient de handtekening duidelijk leesbaar te zijn. Op basis hiervan controleren we namelijk eventuele wijzigingsopdrachten, bijvoorbeeld verkoop van uw belegging. Om misbruik te voorkomen dient uw handtekening dus duidelijk leesbaar te zijn.

 • Ook uw Burgerservicenummer (BSN) dient duidelijk leesbaar te zijn, zodat wij het door u opgegeven BSN kunnen controleren. Bij een rijbewijs dient u daarom ook de achterkant te kopiëren of scannen.

 • Als het BSN niet vermeld is op uw identiteitsbewijs, dan ontvangen wij graag een ander document waarop uw BSN staat vermeld.

 

Uittreksel Kamer van Koophandel

 • Niet ouder dan 3 maanden. 

 • Een electronisch uittreksel is ook goed, mits u deze door de Kamer van Koophandel direct naar ons laat verzenden, naar het e-mailadres info@confidon.nl

 

CRS formulieren

Uit hoofde van de Common Reporting Standards wet- en regelgeving dienen wij uw belastingstatus vast te stellen. In het kort houdt dit in dat u een formulier dient in te vullen waarop u dient aan te geven in welk land u belastingplichtig bent. Voor particulieren en organisaties zijn verschillende formulieren beschikbaar:

CRS formulier particulieren (NL)

CRS formulier organisaties (NL)

CRS self certification form individuals (EN)

CRS self certification form entities (EN)

 

Voor uw eerste aankoopopdracht

De hoofdregel hierbij is dat de identificatie en overige controles worden uitgevoerd voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan. (Bron: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Uw eerste aankooptransactie kan dus niet eerder verwerkt worden nadat de identificatieprocedure is voltooid.

Beheerder en Bewaarbedrijf EBC Plus

  

Telefoon: +31 (0)20 244 28 57
 

info@ebcplus.nl
 
Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus
Lage Mosten 49-63
4822 NK BREDA
NEDERLAND

 

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. 
Keizersgracht 241-3

1016 EH  AMSTERDAM
NEDERLAND


KvK 62904612
SBI 64301
BTW NR 855006948B01
LEI-code: 724500F11B098WL22

Investment Risk Monitor ®

Gelieerde Banken / Brokers / Administratie


ING Bank N.V.
Corporate Finance
Bos en Lommerweg 291-295
1055 DX AMSTERDAM

NEDERLAND


LYNX Professional Services
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
NEDERLAND

Asset Management
d-Basics
Tinstraat 3
4823 AA BREDA

NEDERLAND


 

International Capital Markets Pty Ltd

Level 6 309 Kent Street

Sydney NSW

2000 AUSTRALIA
 

Scandinavian Capital Markets SCM AB Kistagången 16, 5th floor164 40 Kista  STOCKHOLM
 

Apex Fund Services (NL) B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 935A
1181 LD Amstelveen NEDERLAND

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

© Copyright 2015-2020 - EBC Plus B.V.