Disclaimer

Algemeen

Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de B.V..

 

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door EBC Plus met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. EBC Plus verstrekt met deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door EBC Plus worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de B.V. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel EBC Plus uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. EBC Plus geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de B.V. en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de B.V.. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door EBC Plus zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

E-mail disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor een beroepsgeheim geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u onmiddellijk de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder derden te verspreiden of te gebruiken. Gebruik van de inhoud van dit bericht zonder toestemming van de afzender of de geadresseerde is onrechtmatig. De aansprakelijkheid van EBC Plus is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Breda en op verzoek kosteloos bij ons verkrijgbaar. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme kunnen wij verplicht zijn om transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Volgens deze wet mag een bemiddelaar zijn cliënt niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
 

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De B.V. aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De B.V. verstrekt door middel van deze site informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Klachtenservice

EBC Plus stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan EBC Plus proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het EBC Plus de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Gegevens EBC Plus voor financiële producten

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V.

Paardeweide 8
4824 EH  BREDA 
Handelsregister Breda nr. 62904612

Beheerder en Bewaarbedrijf EBC Plus

  

Telefoon: +31 (0)20 244 28 57
 

info@ebcplus.nl
 
Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus
Lage Mosten 49-63
4822 NK BREDA
NEDERLAND

 

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. 
Keizersgracht 241-3

1016 EH  AMSTERDAM
NEDERLAND


KvK 62904612
SBI 64301
BTW NR 855006948B01
LEI-code: 724500F11B098WL22

Investment Risk Monitor ®

Gelieerde Banken / Brokers / Administratie


ING Bank N.V.
Corporate Finance
Bos en Lommerweg 291-295
1055 DX AMSTERDAM

NEDERLAND


LYNX Professional Services
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
NEDERLAND

Asset Management
d-Basics
Tinstraat 3
4823 AA BREDA

NEDERLAND


 

International Capital Markets Pty Ltd

Level 6 309 Kent Street

Sydney NSW

2000 AUSTRALIA
 

Scandinavian Capital Markets SCM AB Kistagången 16, 5th floor164 40 Kista  STOCKHOLM
 

Apex Fund Services (NL) B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 935A
1181 LD Amstelveen NEDERLAND

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© Copyright 2015-2020 - EBC Plus B.V.